Medezeggenschap

Begeleiding van ondernemingsraden en cliëntenraden bij vragen rondom samenwerken en communicatie

 

Medezeggenschapsteams opereren in een dynamisch krachtenveld. Zij hebben een schakelfunctie tussen achterban en bestuur. Goede adviezen uitbrengen betekent verschillende belangen kunnen zien en zoveel mogelijk met elkaar kunnen verbinden.

Vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid en ervaring met medezeggenschap (ik was lid van de Klantenraad Tilburg en ben sinds 2015 lid van de Sociale Raad te Tilburg) en mijn deskundigheid op het gebied van commuicatie, gedrag en organisatiewetenschappen bied ik:

 

Strategische begeleiding bij advies- in instemmingvragen

  • Aandacht voor procedurele stappen bij de behandeling van een aanvraag
  • Aandacht voor informatievoorzieningen
  • Aandacht voor communicatie met bestuurder

 

Begeleiding met de focus op vraagstukken rondom samenwerking en communicatie

  • in relatie tot externen zoals bestuurder, achterban en andere relevante partijen
  • gericht op de raad zelf, zoals teambuilding, krachtenanalyse en taakverdeling, communicatie

Vormen van begeleiding zijn vraaggerichte advisering, trainingen op maat en coachingtrajecten.

Workshops

Ken uw raad

Ontdek de kwaliteiten van uw OR- leden. Zet deze strategisch in om de werking van uw raad te versterken.

De workshop biedt inzicht in de krachten die in de OR aanwezig zijn en geeft handvatten om deze doelgerichter in te zetten. In de workshop worden de kwaliteiten van de OR-leden verkend. Met behulp van groepsrolmodellen wordt verkend hoe de OR taken binnen het team verdeeld kunnen worden, zodat elk OR-lid het beste tot zijn recht komt.

De workshop geeft aanzet tot een meer zelfbewuste en sterker opererende OR .

 

Oplossingsgericht adviseren

Oplossingsgericht adviseren is een pro- actieve methode die aansluit bij nieuwe vormen van medezeggenschap. De insteek is positief en resultaatgericht.

Heel kort samengevat komt het hierop neer: In plaats van een bestaand probleem te analyseren en te benadrukken wat er nu niet goed gaat, worden gewenste doelen verkend en acties bepaald om eerste stappen richting het gewenste doel te zetten.

Bij een oplossingsgerichte benadering staat niet het aanleren van slimme vraagtechnieken centraal, maar het ontwikkelen van een mensgerichte attitude en een toekomstgerichte instelling.

In de workshop passen we de stappen van oplossingsgericht adviseren actief toe op concrete praktijksituaties.

Help, hoe stuur ik mijn bestuurder?

Een bestuurder die de OR niet tijdig informeert of informatie achter houdt. Een bestuurder die OR- leden tegen elkaar probeert uit te spelen. Een bestuurder die zich verschuilt achter het hoofdkantoor. Allemaal voorbeelden van bestuurlijke manipulaties, herkenbaar?

In de workshop worden handvatten aangereikt zodat de OR ondanks een manipulatieve bestuurder de regie kan vasthouden en op koers kan blijven.

Wij verkennen typerende persoonskenmerken en manipulatiestijlen van bestuurders. Wij verkennen de invloed van bestuurlijke manipulaties op het communicatieproces met de OR. Daarbij wordt ook ingegaan op leeruitdagingen voor de OR. Lukt het de OR strategisch op koers te blijven of staan gevoelens als ergernis, frustratie, onmacht de uitvoering van het werk in de weg?

Na deze reflectie bespreken we diverse tactieken die de OR strategisch kan inzetten om ongeacht de bestuurlijke manipulaties krachtig en doelgericht op te treden.

 

Samenwerkingspartners

 Regelmatig geef ik workshops op vakbeurzen van Vakmedianet.

Ik werk regelmatig samen met Rob Latten van De VerandermotOR. Rob Latten is als organisatieadviseur gespecialiseerd om ondernemingsraden te adviseren bij strategische en financiële vraagstukken. Vanuit mijn deskundigheid op gedrag en communicatie richt ik mij op de implementatie van die adviezen in de praktijk.

05386a6508-deverandermotor-logo

 

Share This