Medezeggenschap

Procesbegeleiding voor ondernemingsraden en cliëntenraden gespecialiseerd op vraagstuken rondom samenwerken en communicatie

 

Medezeggenschapsteams opereren in een dynamisch krachtenveld. Zij hebben een schakelfunctie tussen achterban en bestuur en moeten diverse belangen tegen elkaar afwegen om goed afgestemde adviezen uitbrengen. Vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid en ervaring met medezeggenschap (ik was lid van de Klantenraad Tilburg en ben sinds 2015 lid van de Sociale Raad te Tilburg) en mijn deskundigheid op het gebied van commuicatie, gedrag en organisatiewetenschappen bied ik:

Strategische procesbegeleiding bij advies- in instemmingvragen

  • Aandacht voor procedurele stappen bij de behandeling van een aanvraag
  • Aandacht voor informatievoorzieningen
  • Aandacht voor communicatie met bestuurder

Procesbegeleiding met de focus op vraagstukken rondom samenwerking en communicatie

  • in relatie tot externen zoals bestuurder, achterban en andere relevante partijen
  • gericht op de raad zelf, zoals teambuilding, krachtenanalyse en taakverdeling, communicatie

Vormen van procesbegeleiding zijn vraaggerichte advisering, training op maat en coachingtrajecten.

Workshops

Ken uw raad

Wilt u ontdekken welke kwaliteiten in uw OR aanwezig zijn en hoe u deze strategisch in kunt zetten om de werking van uw raad te versterken?

teamwork2De workshop biedt inzicht in de krachten die in de OR aanwezig zijn en geeft handvatten om deze doelgerichter in te zetten. In de workshop worden de kwaliteiten van de OR-leden verkend. Met behulp van groepsrolmodellen wordt verkend hoe de OR taken binnen het team verdeeld kunnen worden, zodat elk OR-lid het beste tot zijn recht komt.

De workshop geeft aanzet tot een meer zelfbewuste en taakvolwassen OR .

 

 

 

Oplossingsgericht adviseren

Oplossingsgericht adviseren is een pro- actieve methode die aansluit bij nieuwe vormen van medezeggenschap. Heel kort samengevat komt het hierop neer: In plaats van een bestaand probleem te analyseren en te benadrukken wat er nu niet goed gaat, worden gewenste doelen verkend en acties bepaald om eerste stappen richting het gewenste doel te zetten. De insteek is positief en resultaatgericht.

In de workshop gaan we de stappen van oplossingsgericht adviseren toepassen op concrete praktijksituaties.

Help, hoe stuur ik mijn bestuurder?

Een bestuurder die de OR niet tijdig informeert of informatie achter houdt. Een bestuurder die OR- leden tegen elkaar probeert uit te spelen. Een bestuurder die zich verschuilt achter het hoofdkantoor. Allemaal voorbeelden van bestuurlijke manipulaties, herkenbaar?

In de worlshop worden handvatten aangereikt zodat de OR ondanks een manipulatieve bestuurder de regie kan vasthouden en op koers kan blijven. Om de situatie beter te begrijpen, gaan we in op typerende persoonskenmerken van bestuurders. Wij verkennen de invloed van bestuurlijke manipulaties op het communicatieproces met de OR. Daarbij wordt ook ingegaan op leeruitdagingen voor de OR. Lukt het de OR strategisch op koers te blijven of staan gevoelens van ergernis, frustratie, onmacht de uitvoering van het werk in de weg? Na deze reflectie bespreken we enkele tactieken die de OR strategisch kan inzetten om ongeacht de bestuurlijke manipulaties krachtig en doelgericht op te treden.

 

Regelmatig geef ik workshops op vakbeurzen.

 

Samenwerkingspartners

Ik werk regelmatig samen met Rob Latten van De VerandermotOR. Rob Latten is als organisatieadviseur gespecialiseerd om ondernemingsraden te adviseren bij strategische en financiële vraagstukken. Vanuit mijn deskundigheid op gedrag en communicatie richt ik mij vooral op de implementaite van die adviezen in de praktijk.

05386a6508-deverandermotor-logo

 

Share This